Bine ati venit !

Orice comentariu profesional al dvs. este bine primit și sper ca veți contribui la dezvoltarea dezbaterii de idei.

marți, 29 ianuarie 2008

Cum am creat Centrul de Informare Tehnologica CENTIREM

Prin finanţarea alocată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Programul MENER, în urma căştigării licitaţiei cu o ofertă de proiect elaborată de subsemnatul în calitate de Director proiect, conform scrisorii nr. 20709 / 25.10.2001 a Ministerului Educaţiei şi Cercetării, am realizat constituirea Centrului de Informare Tehnologică CENTIREM (CIT CENTIREM), aşa cum rezultă din Hotărârea nr. 8 a Consiliului de Administraţie din 16.08.2002 şi din Acordul de finalizare nr. 021 – 01 AF / 13.01.2005. Între anii 2001 – 2006 CIT CENTIREM a beneficiat de fonduri de la bugetul statului în valoare de 4.226,14 milioane lei vechi, de cofinanţare în valoare de 3.281,27 milioane lei vechi şi de venituri extrabugetare din contracte în valoare de 107,89 milioane lei vechi. În acestă perioadă, conducerea şi dezvoltarea CIT CENTIREM au fost asigurate de subsemnatul, pe baza proiectelor câştigate la diverse licitaţii, elaborând procedurile specifice, organizând activităţile şi asigurând managementul centrului. Centrul de Informare Tehnologică CENTIREM este o entitate autonomă, fără personalitate juridică, constituită în cadrul INCDMRR, face parte din reţeaua naţională de inovare şi transfer tehnologic şi acţionează pentru dezvoltarea acesteia şi pentru dezvoltarea economico-socială durabila a sectorului resurselor minerale, prin asigurarea accesului la performanţă tehnologică, prin dezvoltarea mediului inovativ, introducerea sistemelor de calitate totală şi dezvoltarea resurselor umane. Misiunea CIT CENTIREM este dezvoltarea informării tehnologice a agenţilor economici, a transferului de cunoaştere şi a managementului calităţii pentru creşterea competitivităţii întreprinderilor din sectorul resurselor minerale. În vederea dezvoltării activităţii institutului, pe linia inovării şi a transferului tehnologic, în scopul valorificării rezultatelor cercetării şi al multiplicării surselor de finanţare, INCDMRR – ICPMRR Bucureşti a format un consorţiu, conform Protocolului nr. 03 T / 05.08.2001, împreună cu Compania Naţională a Uraniului, Universitatea din Bucureşti, S.C. MINESA SA – Cluj Napoca şi Grupul pentru Inovare, Transfer Tehnologic şi Antreprenoriat – GITTA. Acest consorţiu a participat la licitaţia de finanţare a proiectelor organizată, în anul 2001, de Programul Naţional de Cercetare, Dezvoltare, Inovare – MENER, cu oferta de proiect CENTIREM, fiind declarat câştigător prin procesul verbal nr. 021 / 11.10.2001. În cadrul consorţiului fondat pentru realizarea proiectului CENTIREM, INCDMRR – ICPMRR Bucureşti a îndeplinit funcţia de coordonator al consorţiului şi al proiectului, în baza Protocolului nr. 03 T / 05.08.2002 şi a contractului de finanţare nr. 021 / 11.10.2001, încheiat cu Programul MENER, cu avizul Ministerului Educaţiei şi Cercetării. Prin scrisoarea nr. 20709, a Ministerului Educaţiei şi Cercetării – Direcţia Generală pentru Transfer Tehnologic şi Inovare, s-a specificat interesul M.Ed.C de a sprijini acest proiect, astfel, încât realizarea acestuia să se constituie într-un exemplu extrapolabil la nivel naţional. În conformitate cu prevederile articolului 63, Anexa A, Anexa B şi Anexa C din contractul de finanţare nr. 021 / 11.10.2002, încheiat cu Autoritatea contractantă PNCDI – MENER, cu acordul Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi în baza Planului de realizare a proiectului, Anexa A la contractul de finanţare nr. 021 / 11.10.2002, la 30.08.2002, s-a prevăzut constituirea, organizarea şi punerea în funcţiune a Centrului de Inovare şi Competitivitate pentru Resurse Minerale, în cadrul INCDMRR – ICPMRR Bucureşti .
În prima etapă a proiectului au fost studiate conceptele de bază ale inovării, transferului tehnologic şi ale antreprenoriatului. Au fost analizate problematicile organizării şi managementului sistemului naţional inovativ, precum şi cele ale finanţării cercetării, inclusiv prin fonduri de capital-risc. Pe baza unor fundamentări teoretice, au fost studiate modelele matematice ale procesului de diseminare inovativ - antreprenorială şi au fost definite relaţiile dintre structura informaţiei ştiinţifice / tehnologice şi capacitatea de difuzare în procesul dezvoltării social-industriale. De asemenea, pe baza unei cercetări de piaţă, a fost elaborat un studiu analitic şi de impact privind inovarea şi transferul de tehnologii în domeniul resurselor minerale. În cadrul acestei prime etape, s-au analizat rolul investiţiilor în ştiinţă şi tehnologie, influenţele productivităţii inovative asupra evoluţiei PIB - ului, în procesul transferului de tehnologii. A fost determinat profilul competitiv al sectorului economic al resurselor minerale, s-au definit cererea producţiei şi oferta cercetării în domeniul inovării şi transferului de tehnologii.
Prin realizarea studiului de fezabilitate s-a determinat eficienţa proiectului privind realizarea centrului de servicii tehnologice – Centru de Inovare şi Competitivitate pentru Resurse Minerale – CENTIREM, atât ca afacere în sine, cât şi ca element de impact asupra sectorului industrial în care urmează a-şi desfăşura activitatea. Totodată, a fost elaborat planul de realizare a CENTIREM. Prin studiul de fezabilitate, s-a determinat piaţa potenţială a centrului, cu precădere în sectorul extracţiei şi procesării materialelor minerale. Activităţile solicitate de întreprinderile, care operează în sectorul economic menţionat, sunt o reflectare a stării actuale a economiei şi sunt impulsionate de programele industriale de guvernare.
Analiza financiară a proiectului a indicat o bună stabilitate, cu rezultate financiare atractive, în
condiţiile unei lichidităţi extrem de pozitivă (de aici şi recomandarea de listare la bursele de valori). Conform acestei analize, studiul de fezabilitate a dovedit că proiectul este fezabil şi are întrunite toate condiţiile de finanţare şi de suport logistic.
De asemenea, au fost elaborate statutul CENTIREM şi regulamentul de organizare şi funcţionare. Totodată, a fost elaborat Codul Deontologic pentru Inovare şi Transfer tehnologic.
Conform planului de realizare a proiectului, s–a constituit centrul de servicii tehnologice CENTIREM, în prima sa formă de organizare, ca departament al ICPMRR –SA. Pentru punerea în funcţiune a CENTIREM, s–au elaborat şi au fost aprobate programul de acţiuni şi planul de activitate.
De asemenea, prin asigurarea facilităţilor de infrastructură şi punerea în funcţiune a sistemelor de operare ale centrului de servicii tehnologice – CENTIREM s­ – a asigurat creşterea eficienţei activităţii centrului de servicii tehnologice – Centru de Inovare şi Competitivitate pentru Resurse Minerale – CENTIREM, ca element de impact semnificativ asupra sectorului industrial în care îşi desfăşoară activitatea. Au fost elaborate principalele documentaţii necesare pentru asigurarea facilităţilor de infrastructură şi punerea în funcţiune a sistemelor de operare ale acestui centru.
Primele activităţi desfăşurate de CENTIREM, au cuprins:
- Elaborarea cursului universitar privind Bazele inovării şi transferului de tehnologie în resurse minerale.
- Proiectarea revistei de Inovare şi Competitivitate în Resurse Minerale, respectiv elaborarea planului de afaceri şi proiectarea machetei numărului zero.
A fost realizat programul tehnic de creare şi lansare a Web - site CENTIREM. După ce s-au efectuat setările necesare înregistrării domeniului, s-au validat informaţiile introduse şi s-a eliberat automat factura pro-forma. Într-un termen de 24 ore de la onorarea facturii operaţia de înregistrare a domeniului a fost încheiată. Pentru cazul CENTIREM, înregistrarea domeniului s-a făcut la adresa: http://www.centirem.ro .
Pentru găzduirea domeniului şi a paginii de WEB s-a apelat la un furnizor de servicii INTERNET, care să ofere capacitatea de găzduire (hosting), respectiv la firma RDS Link, care, în condiţiile actuale, oferă cel mai bun pachet de servicii din punct de vedere preţ / calitate.
Pagina WEB, optimizată pentru Internet, a fost încărcată pe cele două servere ale firmei RDS Link, rezervându-se în acelaşi timp un cont FTP (File Transfer Protocol) sau webfolder. Contul conţine user-ul (danbadea) şi parola ce se doreşte. Pentru a încărca pagina WEB pe serverele RDS Link s-a utilizat un program specializat, respectiv programul Coffee Cup FTP 1.0.
Pentru a putea realiza o diseminare cât mai rapidă şi eficientă a informaţiei, în ambele sensuri, între organizaţiile / partenerii proiectului, s-a creat o locaţie în cadrul site-ului cu destinaţia e-mail.
S-a elaborat banca de date CEOFREM, care a fost fundamentată pe obiectivul realizării unei pieţe virtuale pentru produse, servicii si tehnologii în domeniul resurselor minerale, prin intermediul căreia cumpărătorii şi vânzătorii să se poată întâlni, negocia si efectua tranzacţii comerciale şi al reducerii costurilor de marketing si distribuţie.
Banca de date CENTIREM este o platformă integrată de colaborare de tipul „business to business”, în care membrii înscrişi, cum ar fi firme, organizaţii, experţi să coopereze „on line”. Astfel, baza de date CENTIREM înglobează o tehnologie informatică modernă (hardware şi software) care a fost testată în mod riguros în practică.
În scopul realizării acestei bănci de date, ICPMRR - CENTIREM a efectuat o anchetă de marketing al cercetării, o documentare asupra oportunităţilor de cooperare şi afaceri şi a devenit membru al World Trade Point Federation, organizaţie cu care CENTIREM colaborează „on line”.
Banca de date CEOFREM cuprinde: Oferte internaţionale primite prin World Trade Point Federation, Cereri internaţionale de parteneriat în cercetare, Oferte de rezultate CDI, Oferte de invenţii transferabile, Oportunităţi de afaceri în domeniul gazelor naturale, Oportunităţi de afaceri în domeniul petrolului.
De asemenea, CENTIREM a susţinut cursul privind Bazele inovării şi transferului de tehnologie în resurse minerale, în cadrului programului de masterat al Universităţii din Bucureşti.
În ultima etapă a proiectului, obiectivele planificate s-au referit la efectuarea unui studiu privind educaţia şi transferul de tehnologie, la elaborarea unui suport de curs şi a unui sistem de indicatori pentru transferul tehnologic. Un alt obiectiv este reprezentat de desfăşurarea de activităţi privind marketing – ul CDI, oferte de proiecte şi de activităţi de transfer tehnologic ale centrului CENTIREM.
În cadrul acestei ultime etape a fost perfecţionat şi susţinut în continuare cursul „Bazele Inovării şi Transferului Tehnologic” şi s-a efectuat organizarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţii CENTIREM de diseminare a informaţiilor ştiinţifice şi tehnologice. Acest curs dezbate următoarele probleme:
- Inovarea: în sisteme informaţionale active şi în sistemul antreprenorial.
- Procesul de diseminare inovativ – antreprenorială: consideraţii teoretice generale şi modelul sistemului în tranziţie.
- Transferul de tehnologie : definiţii şi mecanisme ale transferului de tehnologie, principii generale ale organizării transferului de tehnologie, organizaţii de transfer tehnologic, obiectivele, structurile şi sistemele societare ale organizaţiei de inovare şi transfer tehnologic.
- Transferul de tehnologii prin investiţii directe : experienţa internaţională, creşterea patrimoniului firmei prin transfer tehnologic.
- Sistemul Naţional Inovativ: definiţia Sistemului Naţional Inovativ, implicaţiile politice ale conceptului de Sistem Naţional Inovativ, conexiunile dinamice între investiţiile în sisteme inovative şi comerţ, cadrul strategic al managementului transferului tehnologic în cadrul Sistemului Naţional Inovativ.
- Analiza sistemelor inovative.
- Finanţarea transferului de tehnologie prin capitaluri de risc : capitalul de risc-resursă pentru finanţarea cercetării / dezvoltării, experienţa internaţională a finanţării inovării şi transferului tehnologic prin capitaluri de risc.
Suportul de curs a fost publicat prin Editura Electra din Bucureşti.
În anul 2004, pe baza prevederilor HG 406 / 2003 INCDMRR – ICPMRR Bucureşti a iniţiat demersurile legale pentru acreditarea CENTIREM ca entitate a infrastructurii naţionale de inovare şi transfer tehnologic. Prin Ordinul nr. 4109 / 28.06.2004 al Ministrului Educaţiei şi Cercetării s-a emis Certificatul nr. 07 / 01.07.2004, prin care CENTIREM a fost autorizat să funcţioneze în calitate de centru de informare tehnologică.
- CENTIREM a participat cu o primă ofertă la competiţia de proiecte în cadrul Programului Naţional de susţinere a infrastructurii de inovare şi transfer tehnologic INFRATECH. La această competiţie, CIT CENTIREM a participat cu proiectul având titlul: „Dezvoltarea Infrastructurii CIT CENTIREM”, proiect care a permis dezvoltarea în continuare a infrastructurii centrului, în scopul realizării de proiecte de servicii tehnologice.
- Prin Decizia Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică nr. 9116/26.10.2005 şi Certificatul nr. 02 / 01.11.2005 CIT CENTIREM a fost acreditat pe o perioadă de 5 ani ca entitate a infrastructurii naţionale de inovare şi transfer tehnologic.
Urmare a acreditării CIT CENTIREM, la data de 25.10.2005 am depus în calitate de Director proiect la Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS) – Programul INFRATECH proiectul cu titlul: „ Servicii Tehnologice pentru Resurse Minerale – INFOREM ”, care a fost declarat căştigător conform scrisorii ANCS nr. 20129 / 09.02.2006, Fişei de negociere nr. 164 / 04.11.2205 şi contractului de finanţare a proiectului INFOREM nr. 211 / 04.02.2006.

Niciun comentariu: