Bine ati venit !

Orice comentariu profesional al dvs. este bine primit și sper ca veți contribui la dezvoltarea dezbaterii de idei.

sâmbătă, 25 iunie 2011

Organizarea unui “Centru Inter - Universitar de Valorificare a Proprietăţii Intelectuale” - Centrul POLITECH

Pe baza auditului efectuat în Universitatea POLITEHNICA din București (UPB), pentru creșterea capacității de inovare și promovarea spiritului antreprenorial, s-au conturat o serie de măsuri strategice care să conducă la cresterea potențialului de inovare și de valorificare a proprietății intelectuale din UPB, după cum urmează:
a) Perfecţionarea structurii organizatorice prin orientarea activităţii către serviciile de transfer tehnologic care dezoltă potențialul de inovare al UPB și care au cerere pe piaţă. Aceasta necesită orientarea activității către noi proiecte și programe, care să aibă ca obiective:
- Dezvoltarea şi utilizarea retelelor electronice de conexiune cu industria, pentru a forma baza de date cu problemele tehnice ale firmelor, iar pentru rezolvarea acestora facilitează cooperarea dintre acestea şi centrele de cercetare din universitate
- Iniţierea şi realizarea de proiecte în domeniul inovării şi transferului tehnologic.
- Conducerea şi organizarea de workshops, conferinţe şi seminarii pentru universitate, comunitaţile locale şi industrie în scopul conştientizării acestora asupra problematicilor inovării şi transferului tehnologic.
- Asigurarea de suport cercetătorilor la început de carieră pentru aplicarea ideilor acestora, prin utilizarea instrumentelor specifice inovării.
- Asigurarea suportului tehnic şi legal investitorilor care achiziţionează licenţe de brevet de invenţie şi facilitarea comunicării dintre aceştia şi autorii invenţiilor.
- Prestarea de training şi consultanţă în domeniul legislaţiei interne şi internaţionale privind proprietatea intelectuală.
- Organizarea de training şi dezvoltarea curriculei pentru formare inovativ – antreprenoriala.
- Evaluarea juridică a ideilor, articolelor ştiinţifice şi a rezultatelor cercetării din universitate, în scopul determinării tipului de protecţie legală care poate fi promovat.
- Examinarea tehnică a ideilor inovative în scopul determinării aplicabilităţii, stadiului cunoscut al tehnicii şi corespondenţei cu cerinţele tehnice care sunt stipulate în legislaţia privind proprietatea intelectuală.
- Elaborarea cererilor de brevet de invenţie conform metodologiei legale, în vederea obţinerii protecţiei naţionale sau internaţionale.
- Elaborarea documentelor necesare transferului tehnologic, cum sunt clauze confidenţiale, contracte de licenţă, declaraţii sub semnatură, obligaţii etc.
- Evaluarea proprietăţii intelectuale pentru determinarea valorii economice predictibile a ideii inovative, prin utilizarea metodei optime în fiecare caz în parte.
- Asigurarea marketing-ului proprietăţii intelectuale în vederea obţinerii licenţierii celei mai avantajoase.
- Promovarea ofertelor PI ale universităţii în mediul economic local, regional, internaţional şi la întreprinderi industriale.
- Dezvoltarea cooperării şi a comunicării cu agenţii economici la nivel local, regional şi internaţional.
- Crearea unui mediu favorabil pentru valorificarea proprietăţii intelectuale şi dezvoltarea transferului tehnologic.
- Promovarea parteneriatelor strategice în domenii cum sunt cercetarea, dezvoltarea, construcţie instituţională, şi training specializat.
- Asigurarea marketing-ului privind oferta şi potenţialul de CDI al universităţii în mediul economic local, regional sau internaţional.
- Colaborarea cu reţele - suport al cercetării şi dezvoltarea relaţiilor strategice cu institutii de cercetare si cu agenţi economici in domeniile de cercetare şi dezvoltare ale universităţii.
- Elaborarea de ghiduri practice pentru cercetare – dezvoltare şi documente privind politica universităţii în acest domeniu.
- Follow-up asupra proiectelor de CDI ale universităţii aflate în derulare.
- Includerea centrelor de cercetare ale universităţii în reţele similare.
- Informarea asupra surselor şi oportunităţilor de finanţare a proiectelor universităţii.
- Dezvoltarea capacităţii de CDI a universităţii prin training, cursuri, workshops şi seminarii.
b) Multiplicarea surselor de finanţare prin:
- creşterea permanentă a veniturilor extrabugetare;
- creşterea finanţării complementare prin: taxe legale, venituri obţinute de la agenţii economici, venituri din activitatea de prestări de servicii, din cercetarea ştiinţifică, consultanţă, activităţi editoriale, din donaţii şi sponsorizări, asocieri, dobânzi etc.
- stabilirea şi aplicarea principiilor autonomiei financiare la nivelul activității de inovare și de valorificare a proprietății intelectuale;
- folosirea eficientă a resurselor alocate de la buget şi repartizate activității de inovare și de valorificare a proprietății intelectuale conform principiului finanţării globale.
- identificarea locurilor şi a mijloacelor de reducere a cheltuielilor ;
- identificarea şi atragerea unor noi resurse de finanţare, inclusiv fonduri de capital – risc.
Prin proiectul „Comunitate virtuală interuniversitară pentru ştiinţă, tehnologie, inovare şi valorificare a proprietăţii intelectuale” a fost înfiinţat un „Centru interuniversitar pilot de comunicare și valorificare a proprietății intelectuale - POLITECH”, care este destinat aplicării acestei strategii pentru creşterea potențialului de inovare și de valorificare a proprietății intelectuale. Accesati:   http://www.cviu.ro/
Obiectul de activitate al centrului:
Obiectivele centrului POLITECH sunt:
a) Creşterea potenţialului de comunicare şi de valorificare a proprietăţii intelectuale în UPB şi de diseminare a informaţiilor din ştiinţă şi tehnologie.
b) Dezvoltarea parteneriatului economic şi informaţional.
c) Creşterea gradului de documentare tehnologică.
d) Creşterea potenţialului de absorbţie tehnologică al agenţilor economici.
e) Formarea / perfecţionarea resurselor umane inovative.
f) Creşterea numărului de IMM – uri care aplică tehnologii noi.
g) Introducerea managementului calităţii totale în domeniul inovării.
h) Dezvoltarea reţelelor informaţionale inovative.
i) Introducerea principiilor antreprenoriatului, inovării şi transferului tehnologic în educaţie.
j) Creşterea gradului de informare a publicului în domeniile ştiinţei, tehnologiei şi valorificării proprietăţii intelectuale.
Activităţile centrului:
Activităţile centrului se desfăşoară pe proiecte şi programe.
Domeniile de activitate ale centrului POLITECH sunt:
a) Comunicare, informare şi veghe tehnologică, elaborarea de referate, rapoarte, analize şi studii pentru informarea tehnologică a IMM-urilor.
b) Documentarea prin acces la baze de date, elaborarea de rapoarte specializate pentru susţinerea deciziilor.
c) Traducerea selectivă sau completă a lucrărilor, elaborarea de traduceri ale documentaţiilor privind tehnologii sau produse noi, articole ştiinţifice etc.
d) Susţinerea de cursuri de perfecţionare, organizarea de cursuri privind proprietatea intelectuală şi metodele de informare.
e) Editarea de publicaţii de specialitate, editarea şi tipărirea de reviste, manuale, cărţi în domeniul cunoaşterii tehnologice.
f) Audit tehnologic, realizarea de expertize şi studii de audit tehnologic pentru stabilirea performanţei şi a oportunităţilor.
g) Consultanţă la elaborarea ofertelor de proiecte C – D, acordarea de consultanţă privind metodologiile specifice şi nivelul tehnologic al domeniului.
h) Cooperare şi consultanţă privind proprietatea intelectuală, acordarea de consultanţă privind exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală.
i) Elaborarea de studii de fezabilitate şi de planuri de afaceri pentru investiţii ale IMM - urilor.
j) Editare şi multiplicări de materiale documentare, reviste etc., prestări servicii de xerocopieri şi multiplicări de materiale documentare, reviste, broşuri, pliante şi altele asemenea.
Misiunea centrului POLITECH
Misiunea centrului POLITECH este dezvoltarea comunicării şi valorificării proprietăţii intelectuale în UPB, a informării ştiinţifice şi tehnologice a agenţilor economici, a transferului de tehnologii şi a managementului calităţii pentru creşterea competitivităţii întreprinderilor din sectoarele energie, mediu, energii regenerabile, materiale, nanomateriale, comunicaţii şi informatică.
Principiile de bază ale activităţii
Principiile de bază ale activităţii Centrului interuniversitar pilot de comunicare şi valorificare a proprietăţii intelectuale POLITECH sunt:
- POLITECH promovează cultura valorificării proprietăţii intelectuale şi a celorlalte rezultate ale cercetărilor ştiinţifice din UPB.
- POLITECH utilizează cele mai diversificate mijloace pentru valorificarea proprietăţii intelectuale, incluzând cooperările pe bază de contracte cu sectorul privat, protecţia sistematică a drepturilor de proprietate intelectuală, licenţierea acestor drepturi şi crearea de firme spin-off.
- Beneficiile rezultate din exploatarea comercială ale brevetelor de invenţie ale UPB vor fi împărţite între universitate şi inventatori, pe baza unui ghid care se aprobă de universitate.
- POLITECH supraveghează protecţia de copyrights referitoare la publicaţiile şi cărţile UPB.
Imagini foto ale centrului POLITECH:

Proiectul care a finantat infiintarea centrului POLITECH, a beneficiat de o lansare publică, iar filmul lansarii poate fi vizionat la link-ul : Filmul lansarii publice a proiectului

Exemple de centre de comunicare și valorificare a proprietății intelectuale înființate de universități

IUCIPRS - INTER UNIVERSITY CENTRE FOR INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS STUDIES

IUCIPRS a fost înființat de guvernul din Kerala la Universitatea din Cochin, India, pentru a funcționa ca un centru autonom în scopul încurajării învățării și cercetării multidisciplinare în domeniul proprietății intelectuale. Centrul are în vedere de a fi un suport al cercetării și al resurselor pentru interacțiunea dintre universitățile din Kerala și din exterior.

Acest centru realizează cercetări interdisciplinare și asigură expertiza necesară Guvernului central formulării politicii lui în domeniul proprietății intelectuale. De asemenea, asigură formarea în acest domeniu, în funcție de necesități. Centrul oferă programe doctorale multidisciplinare în domeniul proprietății intelectuale și sprijină cercetătorii din diferite discipline ca științe juridice, economie, politica științei, istorie, știință, tehnologie etc. să întreprindă cercetări specifice.

În asociere cu School of Legal Studies, centrul oferă cursuri în domeniul proprietății intelectuale. Centrul mai este implicat în organizarea de seminarii și programe de conștientizare pentru cercetători și pentru studenții licențiați în știință.

Adresa centrului este:

Cochin University of Science and Technology,

Cochin University P.O.

Cochin – 682022,

Kerala, India

Phone:  +91-484-2862491

Fax:     +91-484-2575463


UMUC - Center for Intellectual Property (UMUC – CIP)

UMUC – CIP (The Center for Intellectual Property) asigură educația, cercetarea și resursele pentru comunitatea universitară, din University of Maryland University College, pentru copyright, integritatea academică și mediul digital în curs de dezvoltare. Centrul își îndeplinește misiunea lui prin desfășurarea de workshops și de conferințe, educație online, consultanță în campus, asigurarea de publicații electronice și tipărite, de permanentă actualizare în domeniul legislației, la nivel local, statal, național și internațional.

Adresa centrului este:

Center for Intellectual Property

University of Maryland University College

Largo Academic Center, Room 2405

3501 University Blvd. East

Adelphi, MD 20783

240-684-2803

            Center for Industrial and Governmental Relations (CIGR)

            CIGR  a fost fondat în cadrul Universității de Electro - Comunicații (UEC) din Japonia și joacă rolul uni catalizator al colaborării dintre organizațiile guvernamentale și industrie, în scopul de a produce veniturile necesare activităților de cercetare ale UEC, care sunt orientate către noi tehnologii, noi produse și noi afaceri.  

În structura centrului funcționează trei oficii:

-          Oficiul de legături cu industria, care promovează cercetarea în colaborare,

asigurând corespondența dintre oferta universității și nevoile industriei și acordă asistență în coordonarea contractelor de cercetare pentru industrie și agențiile guvernamentale.

-          Oficiul de promovare a capitalului de risc, care  are responsabilitatea în

următoarele trei domenii de activitate: asigurarea de asistență realizării obiectivelor de C&D care vizează crearea de idei tehnologice pentru afacerile de capital – risc, cultivarea antreprenoriatului și asigurarea suportului pentru companiile de start – up fondate de universitate, sau de membrii și studenții săi, incluzând finanțarea C&D și incubarea firmelor noi.

            În plus, acest oficiu organizează concursuri privind noi idei pentru participanții din campus, care ar conduce la noi afaceri pe baza capitalului de risc.

            Oficiul asigură suport pentru trei cursuri universitare și anume: Introducere în afaceri prin capital de risc,  Afaceri avansate prin capital de risc, Curs avansat asupra ultimelor tehnologii din industrie.

- Oficiul de proprietate intelectuală (OPI) care are ca obiectiv promovarea strategică a creației, achiziției, managementului și utilizării proprietății intelectuale a universității. OPI asigură servicii comunității universitare cum sunt: suport pentru crearea proprietății intelectuale, cerere de brevet, gestionarea informației de brevet, diseminarea cunostințelor despre proprietatea intelectuală la toți membrii universității, inclusiv studenții. Responsabilitatea OPI mai include investigarea și managementul drepturilor de autor de software.

De asemenea, centrul CIGR cooperează cu universitatea în cadrul companiei comune  Campus Create Co.,Ltd”.

Adresa centrului este:

The University of Electro-Communications, 

1-5-1 Chofugaoka, Chofu-shi, Tokyo 182-8585.