Bine ati venit !

Orice comentariu profesional al dvs. este bine primit și sper ca veți contribui la dezvoltarea dezbaterii de idei.

duminică, 19 octombrie 2008

Cercetare - O licitație trucată de ANCS.

Către:

MINISTERUL EDUCAŢIEI , CERCETĂRII SI TINERETULUI
Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică
Bucureşti, Str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1.

În calitate de ofertant, am depus, cu nr. 8043 / 06.10.2008, oferta completă pentru participarea la licitaţia pentru execuţia proiectului 3.2.3 - , „Dezvoltarea sistemului național de informare - documentare în știință și tehnologie – Politici specifice și instrumente de implementare”, în conformitate cu HG nr. 1266/2004 şi OMEdCT nr. 4938/30.07.2008. Prin afișarea rezultatelor pe WEB – site ANCS şi prin scrisoarea, ce ne-a fost adresată prin E-mail de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, ni s-a comunicat că oferta depusă de noi este „necâştigătoare”.
Faţă de decizia Autoritatăţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, aşa cum ne-a fost comunicată, formulăm următoarea

CONTESTAȚIE

Decizia Autoritatăţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, comunicată prin mijloacele amintite, este abuzivă şi nelegală. Având în vedere probele contestatorului, solicităm casarea acestei decizii şi reluarea procesului de evaluare a ofertelor depuse.

În fapt, cu opisul nr. 8043 / 06.10.2008, am depus oferta completă pentru participarea la licitaţia pentru execuţia proiectului 3.2.3 - , „Dezvoltarea sistemului national de informare-documentare in stiinta si tehnologie – Politici specifice si instrumente de implementare”, în conformitate cu HG nr. 1266 / 2004 şi OMEdCT nr. 4938 / 30.07.2008. Aşa cum prevede art. 5 (1), alin. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1266 din 13 august 2004 şi art. 18 (1), alin. b) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 (actualizată), privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, ANCS a organizat o licitaţie restrânsă, respectiv procedura care se desfăşoară în două etape distincte şi prin care numai candidaţii selectaţi de către autoritatea contractantă în prima etapă sunt invitaţi să depună oferte pentru contracte a căror valoare este mai mare decât echivalentul în lei a 40.000 euro. Pentru atribuirea contractului de finanţare autoritatea contractantă avea obligația legală de a adresa invitaţia de a depune oferte unui număr de minimum 5 potenţiali contractori, care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute în lege, pentru a se asigura o competiţie efectivă.
În lista scurtă au fost selectaţi următorii ofertanţi:
1. IPA SA, în consortiu.
2. INID, ca singur ofertant.
3. INCD Textile – Pielărie, în consorţiu.
4. Institutul IRECSON, ca singur ofertant.
5. INCD – ICI, ca singur ofertant.
6. S.C. CENTRUL DE CERCETARE PENTRU MATERIALE MACROMOLECULARE ŞI MEMBRANE S.A., ca singur ofertant.

În data de 14.10.2008, după ora 16,30 – ANCS a publicat rezultatele competitiei, după cum urmează:
- Oferta PP2 propusă de consorțiul INID-UEFISCSU-BCUB -ICI, punctaj:70,8 - Câştigător.
- Oferta PP1 propusă de CCMMM SA , Necâştigător.
- Oferta PP3 propusă de consorțiul INCDTP-IMNR-ICPE_CA-INMA-INSCC, Necâştigător.
Am putut constata că ofertanți care nu erau în lista scurtă (UEFISCSU-BCUB), sau care figurau ca unic ofertant (ICI) au aparut în lista finală într-un „consorţiu“, având coordonator INID, care a fost declarat câştigător. Astfel, s-au încălcat prevederile art. 46 (1) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006, care stabileşte că “ofertantul nu are dreptul, dacă în documentaţia de atribuire nu se prevede altfel, ca în cadrul aceleiaşi proceduri:
a) să depună două sau mai multe candidaturi / oferte individuale şi / sau comune, sub sancţiunea excluderii din competiţie a tuturor candidaturilor / ofertelor în cauză;
b) să depună ofertă individuală / comună şi să fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte, sub sancţiunea excluderii ofertei individuale sau, după caz, a celei în care este ofertant asociat”.
De asemenea au fost încălcate prevederile art. 81 (1), alin. b), din ordonanţa de urgenţă nr. 34 / 2006 care stabileşte că etapa de evaluare a ofertelor depuse se referă exclusiv la candidații selectați. Prin această acţiune a unora dintre ofertanţi şi altor ofertanți neincluşi în lista scurtă, însușită și acceptată de ANCS, au fost încălcate şi prevederile art. 66 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006, care stabileşte că „pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractanta are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situațiile de natură sa determine apariția unui conflict de interese și / sau manifestarea concurenței neloiale”. Deoarece ANCS a permis modificarea listei scurte în timpul procedurii de licitație și nu a informat competitorii, conform obligației sale legale, autoritatea contractantă a mai încălcat și prevederile art. 2, alin. (1) și (2) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006.
ANCS a publicat punctajul obţinut de oferta INID, fără a preciza punctajul obţinut de oferta CCMMM SA şi nici nu a prezentat motivele respingerii acestei oferte, aşa cum obliga art. 207(2) din ordonanţa de urgenţă nr. 34 / 2006 care stabileşte că: “In cadrul comunicării prevazute la art. 206 alin. (2), autoritatea contractantă are obligația de a informa ofertanții / candidații, care au fost respinși sau a căror ofertă nu a fost declarată căștigătoare, asupra motivelor care au stat la baza deciziei respective, după cum urmează:
a) fiecărui candidat respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a candidaturii sale;
b) pentru fiecare ofertă respinsă, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere, detaliindu-se argumentele în temeiul cărora oferta a fost considerată inacceptabilă şi/ sau neconformă, îndeosebi elementele ofertei care nu au corespuns cerinţelor de funcţionare şi performanţă prevăzute în caietul de sarcini;
c) fiecărui ofertant care a prezentat o ofertă acceptabilă şi conformă, prin urmare admisibilă, dar care nu a fost declarată câştigătoare, caracteristicile şi avantajele relative ale ofertei / ofertelor câştigătoare în raport cu oferta sa, numele ofertantului căruia urmează să i se atribuie contractul de achiziţie publică sau, după caz, ale ofertanţilor cu care urmează să se încheie un acord-cadru”.
În consecinţă, în scopul stabilirii măsurilor ce le vom lua în continuare, vă solicităm în condiţiile legii prezentarea punctajului şi a argumentelor în temeiul cărora oferta a fost considerată inacceptabilă şi / sau neconformă, îndeosebi elementele ofertei care nu au corespuns cerinţelor de funcţionare şi performanţă prevăzute în caietul de sarcini. Menţionăm că am remarcat că punctajul atribuit ofertei INID este relativ mic, ceea ce denotă existenţa unor slăbiciuni în oferta tehnică şi financiară, care nu reprezintă garanţia realizării în condiţii optime a proiectului sectorial. Această situație anormală ar putea fi rezolvată în mod legal și prin decizia autorității contractante de a diviza contractul de achiziție, în avantajul consolidării colectivului de realizare a proiectului, consolidare care se poate asigura prin aportul ofertei depuse de CCMMM SA.
Faţă de cele prezentate, vă rugăm a relua procesul de evaluare a ofertelor depuse, de a reface procedurile stabilite de lege şi de a publica noua listă cu rezultatele licitaţiei.

În drept, ne întemeiem contestaţia pe prevederile art. 255 (1) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006(actualizată), ale H.G. nr. 1266 / 2004 şi ale O.M.Ed.C.T. nr. 4938/30.07.2008.


DIRECTOR GENERAL

Dr. Ing. Radu Marin
DIRECTOR PROIECT
Dr. ing. Dan C. Badea

Niciun comentariu: