Bine ati venit !

Orice comentariu profesional al dvs. este bine primit și sper ca veți contribui la dezvoltarea dezbaterii de idei.

sâmbătă, 12 aprilie 2008

RENAŞTE CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ ÎN CRIMINOLOGIA ROMÂNEASCĂ

Conf. Dr. Gheorghe Mocuţa
Dr. ing. Dan C. Badea

Rezumat

Lucrarea prezinta modul în care se poate aplica noua Strategie CDI şi noua legislaţie în dezvoltarea cercetării din criminologie. Este analizată situaţia actuala si se fundamentează infiintarea unui nou institut - Institutul Naţional de Expertize Criminalistice şi Cercetări Criminologice.

This paper presents the application ways of the R & D Strategy and of the new laws in the criminology research developping. The actual situation is analized and it is proposed the foundation of a new institute – National Institute of Forensic Expertise and Criminology Researches.

1. Introducere

România este o ţară cu o recunoscută tradiţie de cercetare criminologică şi criminalistică, cu o participare semnificativă la generarea şi dezvoltarea domeniului.
În domeniul prevenirii şi controlului criminalităţii, ţara noastră deţine o importantă bază ştiinţifică şi educaţională, ocupând o poziţie internaţională semnificativă atât la nivel regional cât şi european. Rata actuală relativ crescută a criminalităţii reprezintă o ameninţare gravă împotriva democraţiei, siguranţei publice, ordinii de drept şi capacităţii instituţionale în România. Drepturile şi libertăţile fundamentale sunt puse în pericol de fiecare dată când un cetăţean devine victimă a criminalităţii. Criminalitatea generează teamă în rândul populaţiei, slăbeşte încrederea acesteia în autorităţi şi în capacitatea lor de a se implica activ în dezvoltarea economică a statului. Prevenirea criminalităţii reprezintă ansamblul de măsuri noncoercitive destinate să reducă sau să contribuie la reducerea criminalităţii şi a sentimentului de insecuritate a cetăţenilor atât cantitativ, cât şi calitativ fie prin reacţia socială faţă de activitatea criminală, fie prin politicile şi intervenţiile create pentru a reduce potenţialul infracţional şi cauzele infracţiunii. Aceasta include activitatea de cercetare ştiinţifică, pe lângă cea a Guvernului, a instituţiilor competente, a organelor judiciare a autorităţilor locale, a asociaţiilor specializate, a sectorului privat şi voluntar şi a sectorului public sprijinit de media.

2. Strategia Naţională de Cercetare – Dezvoltare - Inovare

HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 217 din 28 februarie 2007 a aprobat Strategia naţională în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării pentru perioada 2007 – 2013. Strategia naţională în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării (CDI) pentru perioada 2007 - 2013 se bazează pe viziunea societăţii româneşti cu privire la rolul ştiinţei, tehnologiei şi inovării în dezvoltarea societăţii cunoaşterii în România, pentru progresul economic şi social. Având în vedere faptul că România este stat membru al Uniunii Europene începând cu anul 2007, Strategia CDI asigură şi coerenţa cu principalele documente politice specifice la nivel comunitar. Strategia reafirmă rolul statului în domeniul CDI, acela de a crea condiţii şi de a stimula, pe de o parte, crearea de cunoaştere, iar, pe de altă parte, aplicarea cunoaşterii în interesul societăţii, prin inovare. Strategia oferă baza pentru reorganizarea sistemului CDI şi stabileşte principalele domenii, precum şi modul în care se va concentra investiţia publică în cercetare şi dezvoltare pentru susţinerea inovării în următorii ani. Prin lansarea strategiei, România îşi prezintă decizia politică de a construi o societate bazată pe cunoaştere, deschisă valorilor şi competiţiei internaţionale. Se vor promova colaborarea şi parteneriatul internaţional în cercetări avansate, pe teme de interes ştiinţific şi tehnologic general, cu accent pe domeniile în care acestea pot contribui şi la rezolvarea unor probleme de interes ştiinţific şi socio-economic ale României, asigurându-se nivelul competitiv dorit al sistemului CDI românesc. Strategia are ca obiectiv recuperarea decalajelor existente faţă de nivelul ţărilor europene şi pregăteşte sistemul de CDI din România pentru a-şi identifica şi consolida, prin deschidere internaţională, parteneriat şi competiţie, acele zone unice în care România poate să exceleze. Sistemul românesc de CDI a traversat o perioadă extrem de dificilă după 1989: subfinanţarea şi restructurarea întârziată nu au dat şansa de racordare la tendinţele mondiale din ştiinţă şi tehnologie decât în cazuri izolate, iar sectorul încă fragil al întreprinderilor din România nu a putut exercita o cerere reală pentru inovare. Practic izolat, sistemul de cercetare-dezvoltare s-a fragmentat, diferitele componente urmărind asigurarea supravieţuirii cu minimul de resurse existente, în principal prin finanţare publică, în cadrul unor subsisteme în bună măsură formale şi autarhice. Sub efectul subfinanţării cronice, numărul de cercetători a scăzut drastic în perioada 1990 - 2007, simultan cu creşterea medie de vârstă. Atractivitatea redusă a carierei în cercetare a determinat pierderi calitative la nivelul resurselor umane şi a făcut extrem de dificilă atragerea tinerilor performanţi în cercetare. Mulţi cercetători performanţi au ales plecarea în străinătate. Nivelul scăzut al salariilor în CDI ar putea fi considerat ca determinant pentru activitatea scăzută, dar în realitate motivele sunt complexe, legate de reforma instituţională întârziată, de calitatea scăzută a infrastructurii de cercetare-dezvoltare, de lipsa unui sistem de evaluare care să stimuleze şi să recompenseze performanţa reală, excelenţa. Unul dintre cele mai puternice motive poate fi considerat lipsa clarităţii şi transparenţei privind promovarea în cariera profesională.
Cu toate acestea, România dispune încă de resurse umane şi tradiţie în anumite domenii ale ştiinţei şi tehnologiei, inclusiv în criminologie şi criminalistică, iar prezenta strategie creează premisele recunoaşterii şi stimulează dezvoltarea acestora.
Obiectivele strategice ale sistemului CDI:

Sistemul CDI din România are rolul de a dezvolta ştiinţa şi tehnologia, cu scopul de a creşte competitivitatea economiei româneşti, de a îmbunătăţi calitatea socială şi de a spori cunoaşterea cu potenţial de valorificare şi lărgire a orizontului de acţiune.
Pentru îndeplinirea acestui rol, sistemul CDI are 3 obiective strategice:
1. Crearea de cunoaştere, respectiv obţinerea unor rezultate ştiinţifice şi tehnologice de vârf, competitive pe plan mondial, având ca scop creşterea contribuţiei sistemului românesc de CDI la dezvoltarea stocului mondial de cunoaştere, creşterea vizibilităţii internaţionale şi transferul rezultatelor în economie şi societate. Atingerea acestui obiectiv presupune integrarea în reţele internaţionale şi promovarea excelenţei în cercetare. Se vor susţine şcoli de excelenţă cu recunoaştere internaţională, având masa critică şi facilităţile necesare cercetării de performanţă, experienţă în formarea tinerilor cercetători prin doctorat, precum şi condiţii pentru tinerii cercetători postdoctoranzi. Se vor crea poli de excelenţă prin finanţarea unor proiecte propuse de personalităţi cu potenţial deosebit, apreciat internaţional, cu precădere tineri. Un accent deosebit se va pune pe formarea tinerilor cercetători în şcoli doctorale sau postgraduale de excelenţă, care să le asigure o pregătire corespunzătoare şi dezvoltarea capacităţii de a realiza cercetări avansate. Pentru aceasta va trebui ca şcolile să fie atractive pentru cercetători performanţi, cu experienţă în supervizarea tinerilor doctoranzi, indiferent de naţionalitate.
2. Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin inovare cu impact la nivelul agenţilor economici şi prin transferul cunoştinţelor în practica economică. Acest obiectiv vizează obţinerea unor rezultate tehnologice de vârf, cercetări de tipul rezolvare de probleme complexe (problem solving) de interes local, regional, naţional sau formulate de agenţi economici, precum şi dezvoltarea de tehnologii, produse şi servicii inovative cu aplicabilitate directă. Vor fi stimulate parteneriate între universităţi, institute de cercetare şi agenţi economici. Se va susţine crearea prin competiţie de centre de competenţă şi platforme tehnologice, cu finanţări şi/sau cofinanţări pe durate medii de timp, de 5 - 7 ani. Schemele de finanţare vor avea în vedere aspectele legate de ajutorul de stat pentru CDI.
3. Creşterea calităţii sociale prin dezvoltarea de soluţii, inclusiv tehnologice, care să genereze beneficii directe la nivelul societăţii. Din această categorie fac parte soluţiile la probleme locale, regionale şi naţionale legate de coeziunea şi dinamica socială, de creşterea eficienţei politicilor, precum şi probleme legate de sănătate, mediu, infrastructură, amenajarea teritoriului şi valorificarea resurselor naţionale.
În realizarea celor 3 obiective strategice se vor avea în vedere următoarele obiective specifice:
- obţinerea unor rezultate ştiinţifice de excelenţă, reflectate în creşterea numărului de articole în publicaţii din fluxul principal de cunoaştere; plasarea între primele 35 de ţări în ceea ce priveşte publicaţiile indexate ISI (în perioada 1995 - 2005 situându-se pe locul 48);
- creşterea de 10 ori a numărului de brevete EPO la un milion de locuitori până în 2013 (având ca referinţă 1,72 în 2003, faţă de 137 media UE 25);
- triplarea numărului de brevete înregistrate de OSIM în 2013 faţă de 2006 şi creşterea ponderii brevetelor high-tech;
- dublarea ponderii firmelor inovative (care a reprezentat 19% în perioada 2002 - 2004, potrivit "Community Innovation Survey").
- triplarea numărului de cercetători până în anul 2013, concomitent cu descreşterea mediei de vârstă a cercetătorilor sub 40 de ani;
- asigurarea unui număr mediu anual de 2.000 de burse doctorale;
- creşterea ponderii doctorilor şi a doctoranzilor până la peste 50% din totalitatea cercetătorilor;
- creşterea atractivităţii carierei în cercetare prin asigurarea accesului şi posibilitatea dezvoltării carierei pentru cei performanţi;
- atragerea de cercetători cu experienţă, tineri cercetători postdoctoranzi şi doctoranzi, indiferent de naţionalitate, România devenind o destinaţie de interes pentru excelenţa ştiinţifică;
- creşterea accesului la infrastructuri de cercetare performante prin participarea la mari infrastructuri internaţionale de cercetare, precum şi prin dezvoltarea facilităţilor de cercetare de interes naţional şi stimularea creării de laboratoare performante cu utilizatori multipli.

3. Necesitatea reorganizării şi dezvoltării cercetării ştiinţifice din criminologie şi criminalistică.

În scopul aplicării Strategiei naţionale în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării, a fost analizată situaţia actuală din criminologie şi criminalistică.
Patru factori determinanţi stau la baza activităţii infracţionale: un făptuitor suficient de motivat, o ţintă adecvată, o conjunctură favorabilă şi absenţa unei împrejurări care să prevină sau să împiedice săvârşirea faptei. Efectul activităţii de prevenire îl reprezintă eliminarea unuia dintre cei patru factori, împiedicând astfel comiterea infracţiunii. Prevenirea şi controlul criminalităţii vizează criminalitatea economico-financiară, criminalitatea urbană, traficul de fiinţe umane, violenţa în familie, delincvenţa juvenilă, victimizarea, criminalitatea informatică. Actualele dezvoltări ale tehnologiei, mai ales în domeniile informaţiei şi comunicaţiei facilitează amplificarea procesului infracţional bazat pe tehnologie. Acestea se referă la:
- globalizarea şi emergenţa a noi economii;
- utilizarea crescută şi larg răspândită a serviciilor de „broadband”, a tehnologiilor telofoanelor mobile şi de „wireless” ;
- utilizarea crescută a sistemelor de plată electronică;
- schimbări în utilizarea de către guvern a tehnologiei pentru a permite populaţiei să realizeze tranzacţii sigure, incluzând participarea la dezvoltarea procesului democratic.
Dinamica fenomenului infracţional din ultimii ani şi eforturile instituţiilor statului şi ale societăţii civile de a-i face faţă într-o manieră coerentă şi eficace, impune aplicarea unei strategii naţionale de prevenire a criminalităţii bazată pe cunoaştere ştiinţifică. Acest lucru este deplin posibil deoarece există o bază teoretică bogată consacrată acestui domeniu: acte normative româneşti, programe şi recomandări ale Uniunii Europene şi ale O.N.U., strategii elaborate recent în alte ţări. Noile evoluţii contemporane demonstrează pericolul criminalităţii pentru dezvoltarea socială şi pentru dreptul cetăţenilor de a trăi în securitate. Peste tot in lume, statisticile oficiale arată creşteri importante ale criminalităţii dar si eforturi din ce în ce mai mari pentru ai face faţă atât la nivel de stat cât mai ales la nivel comunitar. Traversăm o perioadă în care, la marile flageluri sociale cunoscute - corupţia, sărăcia, şomajul, drogurile, alcoolismul - se adaugă terorismul, crima organizată, degradarea mediului urban precum şi factori subtili ca abuzurile, discriminările, absenţa controlului, promovarea violenţei prin mass-media. Toţi aceşti factori se conjugă, desigur, cu cei particulari unei ţări sau unei regiuni amplificând vulnerabilitatea socială şi costurile criminalităţii. Grupurile care suferă cel mai mult din cauza unei rate înalte a criminalităţii, rămân mereu aceleaşi: tinerii, vârstnicii, femeile, persoanele singure, cei care trăiesc în cartiere marginalizate. Deşi riscurile imediate par urgente, ameliorări de durată apar doar când sunt abordaţi factorii indirecţi: sărăcia, incultura, şomajul, lipsa perspectivei, etc. Ca urmare, prevenirea criminalităţii devine un imperativ al acestei perioade pentru România, în care obiectivele principale sunt ordinea socială, consolidarea mecanismelor de respectare şi aplicare a legilor, formarea şi solidarizarea publicului la acţiunile preventive, supravegherea şi evaluarea riscurilor în timp şi spaţiu. În acest context Ministerul Justiţiei îşi propune să aplice o strategie naţională de prevenire a criminalităţii fundamentată pe cunoaştere ştiinţifică. Înfiinţarea, în acest domeniu strategic de interes naţional, a unui institut naţional de cercetare-dezvoltare este cu atât mai necesară cu cât în acest domeniu nu există un astfel de institut al cărui scop să fie acela de a asigura desfăşurarea activităţilor de cercetare-dezvoltare, precum şi consolidarea competenţei ştiinţifice şi tehnologice în domeniul în care activează, potrivit prevederilor de la art. 17 alin. (1) din O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Prin HG nr. 1918 / 2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 83 / 2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justitiei, publicată în Monitorul Oficial nr. 13 din 9 ianuarie 2007 a fost dispusă desfiinţarea, la data de 31 ianuarie 2007, a Institutului Naţional de Criminologie din subordinea Ministerului Justiţiei. Ca urmare a acestei măsuri, s-au desfiinţat şi cele 32 de posturi aprobate pentru Institutul Naţional de Criminologie, cu excepţia a 19 posturi de personal de specialitate din categoria consilierilor juridici, sociologilor, psihologilor sau a filologilor, precum şi de funcţionar public şi personal contractual, care au fost redistribuite în cadrul aparatului propriu al Ministerului Justiţiei, în funcţie de necesităţi, şi a unui post de funcţionar public care a fost redistribuit la Institutul Naţional de Expertize Criminalistice, care funcţionează în prezent conform H.G. nr. 368 din 03.07.1998, publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 248 din 03.07.1998. Urmare a prevederilor HG nr. 551/2007, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică a început desfăşurarea acţiunii de evaluare şi acreditare a unităţilor şi instituţiilor de cercetare-dezvoltare. În conformitate cu art. 3, alin. (3) din ANEXA 1 a HG nr. 551/2007, atestarea / reatestarea capacităţii de a desfăşura activităţi de cercetare-dezvoltare este obligatorie pentru unităţile de cercetare-dezvoltare care doresc să participe la activităţile de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri publice. Deoarece, prin art. 10, alin. (c) din H.G. nr. 368 din 03.07.1998, Institutul Naţional de Expertize Criminalistice are în obiectul de activitate activităţi de documentare şi cercetare ştiinţifică, acesta trebuie să se acrediteze, conform HG nr. 551/2007. În actuala formă de organizare, care nu respectă prevederile HG nr. 637 din 29/05/2003, Institutul Naţional de Expertize Criminalistice nu îndeplineşte condiţiile de a fi acreditat, conform HG nr. 551/2007. Prin reorganizarea activităţii Institutul National de Expertize Criminalistice, sub forma unui institut naţional de cercetare-dezvoltare în domeniul criminologiei şi al expertizei criminalistice, se creează condiţiile legale de acreditare şi de finanţare a activităţii din fonduri publice. Strategia naţională în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării (CDI) pentru perioada 2007 – 2013, aprobată prin HG nr. 217 din 28 februarie 2007, se bazează pe viziunea societăţii româneşti cu privire la rolul ştiinţei, tehnologiei şi inovării în dezvoltarea societăţii cunoaşterii în România, pentru progresul economic şi social. Având în vedere faptul că România este stat membru al Uniunii Europene începând cu anul 2007, Strategia CDI asigură şi coerenţa cu principalele documente politice specifice la nivel comunitar. Conform art. 17 din Ordonanţa nr. 57 din 16 august 2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobată prin Legea nr. 324/2003:
(1) Institutul naţional de cercetare-dezvoltare - INCD, reglementat prin prezenta ordonanţă, denumit în continuare institut naţional, reprezintă o formă de organizare instituţională specifică activităţilor de cercetare-dezvoltare, cu scopul de a asigura desfăşurarea acestor activităţi, precum şi consolidarea competenţei ştiinţifice şi tehnologice în domeniile de interes naţional, stabilite în acord cu strategia de dezvoltare a României.
(2) Institutul naţional este persoană juridică română care are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare şi care funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, calculează amortismente şi conduce evidenţa contabilă în regim economic.
(3) Institutul naţional are patrimoniu propriu şi administrează patrimoniul public şi privat al statului pentru asigurarea desfăşurării activităţii şi funcţionează în coordonarea unui organ de specialitate al administraţiei publice centrale.
(4) Institutul naţional participă la elaborarea strategiilor de dezvoltare în domeniul specific, desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Strategia naţională de cercetare, constituie baze de competenţă ştiinţifică şi tehnologică, de expertiză, de perfecţionare a resurselor umane şi de documentare ştiinţifică şi tehnică.
Conform art. 18 din Ordonanţa nr. 57 din 16 august 2002 :
(1) Înfiinţarea institutului naţional se face prin hotărâre a Guvernului, pe baza rezultatelor evaluării privind îndeplinirea condiţiilor pentru acreditare, cu avizul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, la propunerea organului administraţiei publice centrale coordonator în domeniul de activitate al unităţii.
(2) Înfiinţarea şi acreditarea unui institut naţional trebuie să asigure concentrarea resurselor financiare şi umane în domeniile de cercetare, orientate spre obiective de interes major.
Institutul Naţional de Expertize Criminalistice are toate capabilităţile (dotări tehnice şi logistice de vârf pe plan naţional; personal de înaltă calificare; activitate de cercetare ştiinţifică şi de expertiză cu rezultate deosebite în domeniul criminalisticii şi criminologiei, precum şi vizibilitate internaţională) pentru a fi reorganizat ca institut naţional de cercetare-dezvoltare prin hotărâre a Guvernului, în temeiul art. 18 alin. (1) din O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Întrucât, prin activitatea de cercetare-dezvoltare, expertize criminalistice şi a altor servicii pe care le desfăşoară în domeniul criminalisticii şi criminologiei, cu implicaţii majore în politica de securitate a ţării, este o unitate de importanţă strategică, Institutul Naţional de Expertize Criminalistice se va reorganiza ca institut naţional de cercetare-dezvoltare în subordinea Ministerului Justiţiei. Institutul naţional de cercetare-dezvoltare, ce va fi înfiinţat prin reorganizarea Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, va asigura consolidarea şi dezvoltarea domeniul în care activează prin:
-participarea la elaborarea strategiilor de dezvoltare ale domeniului,
-desfăşurarea de activităţi de cercetare-dezvoltare pentru realizarea obiectivelor din Strategia Naţională,
-asigurarea unor servicii specializate de înalt nivel,
-asigurarea şi dezvoltarea parteneriatului internaţional în domeniul ştiinţific şi criminalistic.
În acest sens, Ministerului Justiţiei a iniţiat recent un proiect de hotărâre a Guvernului, prin care se stabilesc: forma de organizare, denumirea, sediul, obiectul de activitate, organul administraţiei publice în subordinea căruia funcţionează, patrimoniul - public, privat, precum şi bunurile proprii, modificarea raporturilor de muncă ale personalului existent la data reorganizării, modalităţile de finanţare, şi se aprobă principiile regulamentului de organizare şi funcţionare a institutului naţional de cercetare-dezvoltare, conform Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare aprobat prin H.G. nr. 637/2003.
Actualmente, la nivel instituţional, funcţionează Institutul Naţional de Expertize Criminalistice, instituţie a cărei organizare şi funcţionare este reglementată prin Hotărârea Guvernului nr. 368 / 1998. Actuala formă de organizare a Institutul Naţional de Expertize Criminalistice este deficitară, întrucât nu permite acoperirea unor domenii de activitate de o deosebită importanţă pentru cercetarea criminologică şi combaterea fenomenului infracţional, nefiind posibilă fundamentarea bazelor ştiinţifice ale prevenirii şi controlului criminalităţii şi luptei împotriva fenomenului infracţional. De asemenea, reglementarea obiectului de activitate al Institutului este lacunară şi caducă, impunându-se crearea cadrului legal care să permită creşterea competitivităţii activităţilor de prevenire şi control al criminalităţii, în scopul sprijinirii prin aceste mijloace a luptei împotriva fenomenului infracţional. În acest context, în scopul eficientizării activităţii de prevenire şi combatere a fenomenului infracţional, precum şi de îmbunătăţire a activităţii de efectuare a expertizelor în domeniul criminalistic, este necesară îmbunătăţirea cadrului instituţional existent, prin înfiinţarea unui organism de cercetare-dezvoltare având ca principal obiect de activitate desfăşurarea activităţilor de cercetare-dezvoltare în domeniul prevenirii şi controlului fenomenului infracţional, consolidarea şi dezvoltarea activităţilor de cercetare ştiinţifică şi tehnologică în domeniu, precum şi efectuarea expertizelor în domeniul criminalistic, asigurându-se în acest fel accesul la performanţă ştiinţifică şi creşterea nivelului de cunoştinţe în domeniile ştiinţelor criminologice şi a calităţii activităţii de efectuare a expertizelor în domeniul criminalistic. Proiectul de hotărâre are ca obiect înfiinţarea Institutului Naţional de Expertize Criminalistice şi Cercetări Criminologice, instituţie aflată în subordinea Ministerului Justiţiei, prin reorganizarea Institutului Naţional de Expertize Criminalistice,instituţie care se desfiinţează. La nivel funcţional, Institutul va fi organizat şi va funcţiona în condiţiile stabilite de prezentul proiect, precum şi de Ordonanţa Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
De asemenea, se propune redefinirea obiectului de activitate al Institutului, în vederea creării cadrului legislativ pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţii de cercetare criminologică şi combatere a fenomenului infracţional. Astfel, Institutul Naţional de Expertize Criminalistice şi Cercetări Criminologice va avea ca principal obiect de activitate fundamentarea bazelor ştiinţifice ale prevenirii şi controlului criminalităţii, prin asigurarea accesului la performanţă ştiinţifică, efectuarea expertizelor criminalistice, precum şi sprijinirea Ministerului Justiţiei în stabilirea şi îndeplinirea obiectivelor de politică penală. În acest scop, Institutul va avea ca atribuţii principale următoarele:
- efectuarea de expertize criminalistice, la solicitarea organelor judiciare, precum şi întocmirea de avize de specialitate, la cererea birourilor notarilor publici sau a altor instituţii publice sau private;
- propunerea de soluţii tehnice şi programe de calcul, metodologii de experimentare şi de expertiză criminalistică;
- desfăşurarea de activităţi de prevenire a faptelor de încălcare a legii, pe baza generalizării practicii de expertiză şi a posibilităţilor oferite de noile descoperiri tehnice şi ştiinţifice;
- desfăşurarea de servicii de documentare şi de cercetare ştiinţifică în domeniul criminalistic şi criminologic, precum şi întocmirea de lucrări cu caracter de îndrumare metodologică;
- sprijinirea învăţământul universitar şi postuniversitar cu material documentar şi cu alte mijloace necesare procesului de învăţământ şi asigurarea perfecţionării profesionale a experţilor, precum şi pregătirea candidaţilor la funcţia de expert;
- efectuarea de servicii de diseminare, de documentare şi cercetare în domeniul criminologiei;
- organizarea de cursuri de perfecţionare profesională în domeniul criminologiei şi criminalisticii pentru judecători, procurori şi experţi criminalişti autorizaţi, potrivit legii;
- editarea de publicaţii de specialitate, precum şi efectuarea de traduceri ale documentaţiilor ştiinţifice în materie;
- întocmirea de studii ştiinţifice de specialitate precum şi analize specifice în domeniile de activitate;
- organizarea de cursuri, congrese, colocvii sau seminarii în domeniile de activitate specifice;
- acordarea de consultanţă şi efectuarea de expertize în materia drepturilor de proprietate intelectuală;
- asigurarea, în condiţiile legii, a participării la dezvoltarea parteneriatului internaţional în domeniul ştiinţific, criminalistic şi criminologic.
Pe baza acestor măsuri legislative şi organizatorice, prin strategia avută în vedere, Ministerul Justiţiei are următoarele obiective ale reorganizării cercetării ştiinţifice de criminologie şi activităţii de expertiză criminalistică:
a) Perfecţionarea structurii organizatorice prin orientarea activităţii către activităţi de cercetare – dezvoltare şi de expertiză criminalistică acreditate.
Structura organizatorică a noului institut va fi grupată pe clase de activităţi din domeniul cercetării – dezvoltării şi expertizei criminalistice, conform clasificării CAEN, astfel încât acestea să fie supuse procedurilor de introducere a managementului calităţii totale şi ale acreditării conform HG nr. 551/2007.
b) Valorificarea eficientă a resurselor umane.
În privinţa valorificării eficiente a resurselor umane, se au în vedere următoarele componente principale:
- creşterea exigenţelor în recrutarea personalului;
- realizarea unui echilibru între numărul personalului direct productiv şi cel auxiliar.
În legătură cu gestiunea resurselor umane, cu recrutarea şi promovarea personalului, se propun, în prezent şi în perspectivă, următoarele acţiuni importante:
- elaborarea unui program special în domeniul recrutării personalului şi acordării titlurilor ştiinţifice (condiţii, criterii cantitative şi calitative, organizarea concursurilor, soluţionarea contestaţiilor etc.);
- efectuarea de stagii pentru specializări în străinătate şi utilizarea la maximum a burselor oferite de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi de alte instituţii, organizaţii şi consorţii din ţară şi din străinătate;
- flexibilizarea mobilităţii de cercetare ştiinţifică, în sensul atragerii personalului din cercetarea ştiinţifică în activităţile didactice ale universităţilor şi invers;
- realizarea unor programe comune de cercetare ştiinţifică care să corespundă profilurilor diferitelor universităţi şi institute de C-D;
- diferenţierea sistemului de salarizare, corelată cu creşterea în plan naţional a nivelului salarizării, prin sistemul de normare, dar şi prin performanţele individuale anuale şi contribuţiile individuale sau colective la generarea de venituri pentru centru;
c) Consolidarea patrimonială a institutului.
Pentru consolidarea patrimonială a institutului se au în vedere următoarele realizări posibile:
- realizarea, dotarea şi informatizarea unei biblioteci naţionale pentru domeniul criminologiei şi expertizei criminalistice;
- dotarea compartimentelor institutului cu aparatură modernă care să poată fi utilizată pentru activităţile specifice;
- dezvoltarea reţelei de informatizare a compartimentelor institutului;
- lucrări de reparaţii curente şi capitale ;
- realizarea unor demersuri împreună cu conducerea institutului pentru autorizarea la C.N.C.S.I.S. a Editurii institutului, care urmează să tipărească cursuri, manuale, cărţi, publicaţii de specialitate etc.
d) Diversificarea surselor de finanţare.
Principiile care sunt luate în considerare privind finanţarea institutului se referă la :
- diversificarea surselor de finanţare;
- creşterea permanentă a veniturilor extrabugetare;
- stabilirea şi aplicarea principiilor autonomiei financiare la nivelul institutului;
- folosirea eficientă a resurselor alocate de la buget şi repartizate institutului conform principiului finanţării globale.
- identificarea locurilor şi a mijloacelor de reducere a cheltuielilor ;
- identificarea şi atragerea unor noi resurse de finanţare ;
În vederea aplicării acestor principii se impun, o serie de acţiuni:
- instituirea unor norme şi proceduri pentru rezolvarea în bune condiţii a competenţelor administrativ-financiare transmise de conducerea institutului spre compartimente şi sporirea corespunzătoare a responsabilităţilor acestora;
- creşterea finanţării complementare prin: taxe legale, venituri obţinute de la agenţi economici, venituri din activitatea de prestări de servicii, din cercetarea ştiinţifică, consultanţă, activităţi editoriale, din donaţii şi sponsorizări, asocieri, dobânzi etc.
e) Perfecţionarea managementului centrului.
Varianta propusă, pentru conducerea institutului, este managementul “prin proiecte de stat major”. Această variantă se caracterizează prin funcţionarea unor echipe de proiect aflată în subordinea nemijlocită a directorilor de proiecte. Acest tip de management permite promovarea unei structuri de tip material, care urmează, atât, schimbarea, cât şi eficienţa organizaţională. De asemenea, apare posibilitatea reducerii duratei activităţilor institutului, în comparaţie cu varianta clasică, cât şi facilitarea contactelor ştiinţifice, tehnice, manageriale şi comerciale. În activitatea institutului se vor implementa principiile managementului calităţii totale.

4. Concluzii

Adoptarea prezentului proiect de hotărâre va conduce la dezvoltarea sistemului de cercetare –dezvoltare în domeniile criminalisticii şi criminologiei, ca parte componentă a sistemului naţional de cercetare – dezvoltare, având ca finalitate intensificarea luptei împotriva fenomenului infracţional, precum şi sprijinirea activităţii Ministerului Justiţiei în stabilirea şi îndeplinirea obiectivelor de politică penală.

Niciun comentariu: